วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522


พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
                 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ใบขับขี่สากล International Driving License

ใบขับขี่สากล International Driving License

ถามว่าทำที่ไหน : ที่เดียวกับไปสอบใบขับขี่แหละครับ
สถานที่ : กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 2 ตรงข้ามตลาดนัดสวนจตุรจักร ติดกับสถาบันการบินพลเรือนเดินเลยไปนิดเดียวครับ เข้าทางด้านหน้าตึกจะอยู่ติดกับสนามสอบใบขับขี่รถยนต์นะ เดี๋ยวมีภาพให้ดูด้วย

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

การแบ่งประเภทของใบขับขี่

ชนิดของใบอนุญาตขับรถตามพ.ร.บ.รถยนตร์ 2522 แบ่งออกเป็น 11ชนิดดังนี้

  ชนิดที่ 1     ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
                     - ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
                     - ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
                     - ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

   ชนิดที่ 2     ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

การตรวจสภาพรถยนต์

กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสภาพรถ ทั้งรถที่จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และตามพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 รถที่จะนำมาใช้ในการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 หรือ นำมาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 จะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับรถ ผู้โดยสารไปกับรถคันนั้น ผู้ขับขี่รถคันอื่น ๆ คนเดินถนน รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

เทคนิคการสอบใบขับขี่ให้ผ่าน

1.การสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติก็มีการเข้มงวดมากขึ้นด้วย ซึ่งรตจิตรจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดต่อไป พร้อมทั้งเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจช่วยเพื่อน ๆ ได้ เพราะถ้าสอบภาคปฏิบัติไม่ผ่านแล้ว มันเครียดจริง ๆ นะจะบอกให้ เพื่อนเล่าว่าวันที่ไปสอบซ่อมท่าที่ 1 นั้น มีผู้หญิงคนหนึ่งไปสอบซ่อมท่าที่ 1 นี้ครั้งที่ 6 แล้ว ซึ่งรตจิตรจะบอกเทคนิคให้ผ่านให้ได้ในตอนท้าย ๆ

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

อัตราค่าปรับ

1. ขับรถในทางเดินรถทางขวา ปรับตั้งแต่200-500บาท
2. ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของรถในเวลากลางวัน ไม่ติดธงสีแดงไว้ที่ปลายสุด
ของสิ่งที่บรรทุกให้เห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ปรับไม่เกิน 1000 บาท

3. ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของรถในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่จุดไฟ
สัญญาณแสงแดงที่ปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกให้เห็นในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ปรับไม่เกิน 1000 บาท

4. ขับรถใช้เสียงสัญญาณโดยไม่จำเป็น หรือใช้เสียงสัญญาณยาว หรือซ้ำเกินควร ปรับไม่เกิน 500 บาท

5. ขับรถในทางเดินรถ ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใช้เสียงสัญญาณไซเรน เสียงนกหวีด ใช้เสียงสัญญาณหลายเรื่องหรือใช้เสียงสัญญาณดังเกินควร  ปรับไม่เกิน 1000 บาท

6. ขับรถจักรยาน ใช้เสียงสัญญาณ ไม่ใช่เสียงกระดิ่ง ปรับไม่เกิน 200 บาท

7. ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ใช้เสียงสัญญาณไม่ใช่เสียงแตร ปรับไม่เกิน 200 บาท

8. ขับรถในทางในเวลาที่มีแสงสว่าง ไม่เพียงพอ ไม่เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามประเภท
ลักษณะและเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดย 1)ใช้โคมไฟแสงพุ่งไกลเมื่้อไม่มี
รถสวนมา 2)ใช้โคมไฟแสงพุ่งต่ำเมื่อมีรถสวนมา ปรับไม่เกิน 500 บาท

9. ขับรถ ขี่ หรือ ควบคุมสัตว์ ไม่ปฏิบัติตาม ม.78 เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับ 5000- 20000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (เปรียบเทียบปรับไม่ได้)

10. ขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่แจ้ง ชื่อตัว ชื่ิอสกุล ที่อยู่ของตนและเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายไม่แสดงตัวและ แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานที่ใกล้เคียงทัน จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ 2000- 10000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

11. ขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่แจ้ง ชื่อตัว ชื่ิอสกุล ที่อยู่ของตนและเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหาย จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ 2000- 10000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

หลักฐานที่ใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

หลักฐานที่ใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

การยื่นหลักฐาน และการสอบใบอนุญาตขับขี่ สอบภาคปฏิบัติ และทฤษฎี

ยื่นหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ (สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ใบรับรองแพทย์) (เพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็วกรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นต่อเจ้าหน้าที่) * หากทำการสอบทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ให้เตรียมเอกสาร 2 ชุด