วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ปี 2557

1. ในการบำรุงรักษารถปกติเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในระยะเท่าใด
ตอบ 2,000-3,000 กม

2. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทาง ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณให้ผู้ขับขี่รถอื่นเห็นสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า
ตอบ 60 เมตร


3. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เมื่อผู้ขับขี่ได้รับใบสั่งสามารถใช้แทนใบขับขี่ได้กี่วัน
ตอบ 7 วัน

วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เทคนิคการซื้อรถมือสอง

10 วิธีง่ายๆ ดูรถมือสองก่อนจะซื้อ

1. ส่วนภายในด้านหน้าและระบบไฟฟ้า เมื่อเราได้ลองนั่งที่นั่งคนขับ ทุกส่วนที่อยู่ในแผง Console เราต้องตรวจสอบว่าทุกอย่างสามารถทำงานได้ดีหรือไม่

2. ส่วนภายในด้านหลังและระบบการทำงาน ส่วนใหญ่บริเวณนี้ก็คงต้องตรวจสอบสภาพเบาะภายใน อุปกรณ์ที่มีอยู่ด้านหลัง

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กรมการขนส่งฯ เตรียมปรับเกณฑ์สอบใบขับขี่ ดีเดย์ 1 มิ.ย.

 นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังมีประชาชนมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลเป็น จำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ยังต้องมีการจองคิวในการเข้าทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถ ที่สำนักงานพื้นที่ต่างๆ ของกรมฯ ทั้งนี้ ตนมีแนวคิดในการลดขั้นตอนการดำเนินการในกรมฯ ลง โดยสั่งการให้ขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดไปจัดหาสถาบันการศึกษาของรัฐมาช่วยใน การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการขับรถและข้อกฎหมายต่างๆ ให้กับผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่ ซึ่งประชาชนจะมีความสะดวกยิ่งขึ้น คือสามารถเลือกเวลาเข้ารับการอบรมได้โดยสะดวก แล้วค่อยนำผลรับรองการอบรมมายื่นขอทดสอบใบขับขี่ที่กรมฯ หากทำการทดสอบผ่านจะได้รับใบอนุญาตทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาอบรมอีก 4 ชั่วโมง

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522


พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
                 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ใบขับขี่สากล International Driving License

ใบขับขี่สากล International Driving License

ถามว่าทำที่ไหน : ที่เดียวกับไปสอบใบขับขี่แหละครับ
สถานที่ : กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 2 ตรงข้ามตลาดนัดสวนจตุรจักร ติดกับสถาบันการบินพลเรือนเดินเลยไปนิดเดียวครับ เข้าทางด้านหน้าตึกจะอยู่ติดกับสนามสอบใบขับขี่รถยนต์นะ เดี๋ยวมีภาพให้ดูด้วย

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

การแบ่งประเภทของใบขับขี่

ชนิดของใบอนุญาตขับรถตามพ.ร.บ.รถยนตร์ 2522 แบ่งออกเป็น 11ชนิดดังนี้

  ชนิดที่ 1     ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
                     - ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
                     - ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
                     - ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

   ชนิดที่ 2     ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

การตรวจสภาพรถยนต์

กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสภาพรถ ทั้งรถที่จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และตามพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 รถที่จะนำมาใช้ในการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 หรือ นำมาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 จะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับรถ ผู้โดยสารไปกับรถคันนั้น ผู้ขับขี่รถคันอื่น ๆ คนเดินถนน รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ