วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

หลักฐานที่ใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

หลักฐานที่ใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

การยื่นหลักฐาน และการสอบใบอนุญาตขับขี่ สอบภาคปฏิบัติ และทฤษฎี

ยื่นหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ (สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ใบรับรองแพทย์) (เพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็วกรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นต่อเจ้าหน้าที่) * หากทำการสอบทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ให้เตรียมเอกสาร 2 ชุด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น